Verdidebatt

Ingen oppheving av taushetsplikten

Det jeg har tatt opp innebærer ikke en oppheving av taushetsplikten prester og andre ansatte har i sjelesorg, men om rett og plikt til å melde til barnevernet i gitte situasjoner.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

På Kirkemøtet tok jeg opp forholdet mellom taushetsplikt og meldeplikt til barnevernet for ansatte i Den norske kirke og behovet for et lovgrunnlag for dette.

Førsteamanuensis Kjartan Leer-Salvesen har forsket på tematikken i sin avhandling «På tilliten løs? En studie av læreres og presters skjønnsutøvelse i spenningen mellom taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt». I neste nummer av Kirke og Kultur argumenterer han for en slik lovbestemmelse for ansatte i Den
norske kirke.

Samme plikt. I intervju med Vårt Land (28. april) og Dagsrevyen har jeg understreket behovet for at prester og andre kirkelig ansatte får samme plikt som en rekke andre yrkesutøvere i samfunnet som møter barn og unge i sitt arbeid. Disse har en plikt til å melde til barnevernet når de har «grunn til å tro at det foreligger alvorlig omsorgssvikt» eller «når et barn viser vedvarende alvorlige atferdsvansker» som barnevernlova sier.

Kirkelige ansatte har mange møter med familier, barn og unge i ulike livssituasjoner. Til tross for dette mangler vi en formulering i kirkelova og i tjenesteordningene som gir rett og plikt til å melde til barnevernet i slike tilfeller som barnevernlova nevner.

Vi har avvergeplikten, men dette er ikke tilstrekkelig. Derfor er det er viktig å få en gjennomgang både av teologi og jus som skaper trygghet for kirkelig ansatte i møte med ulike situasjoner, og som slik også vil styrke tilliten til at ansatte i Den norske kirker håndterer slike situasjoner saksvarende. Det handler om å få en gjennomgang og et lovgrunnlag som tar hensyn til de svakeste, barn og unge som trenger hjelp.

Avviser problemstillinga. Reaksjonene som er kommet fra fagforeningshold på mitt anliggende avviser problemstillinga med henvisning til noe helt annet, sjelesorg for voksne og tillit knyttet til dette. Vi trenger en grundigere og kunnskapsbasert gjennomgang av de viktige spørsmålene jeg reiser.

Det jeg har tatt opp innebærer ikke en oppheving av taushetsplikten prester og andre ansatte har i sjelesorg, men om rett og plikt til å melde til barnevernet i gitte situasjoner. Det handler om å ha et lovgrunnlag som tar hensyn til de mest sårbare; barn og unge som trenger hjelp. Vi kan ikke sette taushetsplikten opp mot det å ivareta barn og unge.

Taushetsplikten må ikke hindre at barn som opplever omsorgssvikt får hjelp!

Solveig Fiske

Biskop i Hamar

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt