Leder

Kirkas viktige tillistvalgte

KIRKEDEOKRATI: Det blir stadig vanskeligere å få folk til å stille til valg i Den norske kirke. Dette må høyt opp på den kirkelige dagsorden.

[object Object]

Hele tre av fire folkevalgte i Den norske kirke er usikre eller sier nei til gjenvalg, viser en rapport som ble lagt fram denne uka av Demokrati- og folkevalgtutvalget i Den norske kirke. Utvalget konkluderer med at det stadig blir vanskeligere å rekruttere flere kandidater enn det som er nødvendig.

Den aller hyppigste grunnen til at kirkelige tillitsvalgte ikke tar gjenvalg er at de vil slippe til andre. Dette oppgir halvparten av de som ikke ønsker gjenvalg. En del oppgir helse og alder som en grunn til at de ikke vil fortsette. To av ti oppgir at det tar for mye tid.

Viktig rolle

Det rapporten ikke sier noe om er hvorfor det er så vanskelig å få folk til å stille til ulike kirkelige råd. Det er her den største utfordringa til kirka ligger. Særlig kan det synes vanskelig å få inn yngre mennesker. Det samme gjelder folk i etableringsfasen.

Men det er verdt å stille spørsmål om det kan virke lenge å si ja til å sitte fire år i et menighetsråd når man er ung, og kanskje ikke helt vet hvor man bor, tar utdanning eller jobber. Det kan åpenbart også framstå krevende å si ja til et slikt verv når man har små barn. Særlig fordi undersøkelsen viser at to av ti synes arbeidet tar for mye tid.

Vi vil advare mot å gi økonomisk kompensasjon til ordinære tillitsverv i den Den norske kirke.

—  Vårt Land

Mindre frafall høyere opp

Det er lavere frafall fra bispedømmeråd enn fra fellesråd eller menighetsråd. Dette skjer på tross av at trivselen er høyere både i fellesråd og menighetsråd. De som sitter i bispedømmerådene oppgir hyppigere at det er vanskelige og politiske valg knyttet til vervet. Det kan se ut til at dette faktisk er motiverende. Dette er det verdt å merke seg i arbeidet med det kirkelige demokratiet.

Økonomisk kompensasjon

Utvalget foreslår blant annet økonomisk kompensasjon for ulike roller. Dette vil vi anbefale kirka å tenke nøye gjennom før det eventuelt vedtas. Selvsagt er det naturlig å gi kompensasjon for ledende kirkelige verv slik som kirkerådsleder og andre tidkrevende roller. Slik bør det også være hvis noen tar på seg store utredningsjobber og liknende.

Men vi vil advare mot å gi økonomisk kompensasjon til ordinære tillitsverv i den Den norske kirke. Det er en fallitterklæring dersom slik kirkelig aktivitet skal lønnes. For noen vil det også være demotiverende å vite at kirkas inntekter går til å lønne de tillitsvalgte.

Når det er sagt bør kirka jobbe aktivt for å heve interessen og statusen til kirkas egne tillitsvalgte. Kursing og andre aktiviteter som viser at kirka setter pris på egne tillitsvalgte er viktig. Denne jobben bør høyt opp på kirkens dagsorden.
Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder