Roskva Koritzinskys seks noveller i boken Jeg har ennå ikke sett verdenkan leses med blikket som omdreiningspunkt. Koritzinsky er kjent som en forfatter med presise skildringer av kroppen og dens bestanddeler. En kan kanskje si at hun skriver kroppen godt – måten hun skriver kroppen i språket på med væsker, lemmer og hud er åpnende. Taktilt språk, om det går an å si noe sånt.