I en uttalelse til regjeringen tar kirkelederne til orde for å liberalisere norsk politikk overfor papirløse innvandrere.

– Menneskeverdet krenkes når mennesker må leve papirløst og rettsløst. Dette går særlig ut over barn, og det er uverdig, sa Bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien, da hun onsdag overleverte biskopenes uttalelse «Det handler om menneskeverd! » til kirkestatsråd Rigmor Aasrud.

Papirløst liv. I uttalelsene legger Den norske kirkes biskoper særlig vekt på barnas rolle når de uten påvirkningsmuligheter havner i et papirløst liv.

Bispemøtet ber derfor myndighetene utarbeide bestemmelser som tydeliggjør at «barns beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn, og at barn som har levd i Norge i lang tid skal gis oppholdstillatelse sammen med medfølgende familie».

Kirkelederne slår fast at «en stadig voksende underklasse av rettsløse og rettighetsløse mennesker handler om menneskeverdet».

Uten rettssikkerhet. «Dagens politikk løser dessverre ikke utfordringene med papirløse innvandrere i Norge. Vi har et økende antall mennesker som lever papirløst, hvorav mange utnyttes grovt på boligmarkedet, på arbeidsmarkedet eller seksuelt. Vi har fått en underklasse av mennesker uten rettsikkerhet og grunnleggende rettigheter som lever midt i blant oss», konstaterer Bispemøtet.

De peker på at noen av de såkalte papirløse har bodd i Norge i nærmere 20 år. Biskopene viser til at andre europeiske land har tatt konsekvensene av tilsvarende situasjoner i sine land og innført for eksempel amnestier.

Biskopene mener at norske myndigheter og politikere må skjære gjennom og få satt strek:

Kan ikke returnere. «De papirløse er faktisk i landet. De fleste kommer fra verdens mest urolige områder og totalitære stater. Noen har fått avslag på søknad om opphold. Andre har ikke mulighet til å returnere, for hjemlandene deres vil ikke ta imot dem.»

Bispemøtet har sammen med 28 humanitære og ideelle organisasjoner sluttet seg til kampanjen «Ingen er ulovlige».

– Vi går ikke inn for et amnesti, men en humanitær løsning for de papirløse som har levd aller lengst i en fastlåst situasjon. Vi mener ikke at alle asylsøkere automatisk skal få opphold. Det ville undergrave både lovverket og asylinstituttet. Men i gitte situasjoner må man åpne for pragmatiske politiske løsninger, i sær når menneskeverdet krenkes, heter det i uttalelsen fra Bispemøtet.